Moduł Remonty / Zadania

Umożliwia prowadzenie oddzielnej ewidencji dla:

 • planu remontów w ramach Funduszu Remontowego,
 • remontów w układzie: plan i wykonanie,
 • przeglądów w układzie plan i wykonanie,
 • ewidencji awarii w zasobach spółdzielni,
 • zleceń/zgłoszeń w układzie plan i wykonanie,
 • ewidencji czasu pracy dla konserwatorów.

 W zakresie konserwacji zasobów lokalowych umożliwia:

 • planowanie prac konserwacyjnych,
 • prowadzenie kartoteki zleceń/zgłoszeń w powiązaniu z poszczególnymi nieruchomościami/budynkami,
 • tworzenie i drukowanie zleceń na wykonanie zadanych prac dla pracownika lub gruby pracowników,
 • tworzenie i drukowanie zamówień dla firm obcych w celu wykonania zadanego zlecenia,
 • zlecenia mogą być tworzone dla wybranych okresów czasowych i dla zadanych nieruchomości/budynków,
 • tworzenie zestawień kosztów konserwacji w podziale na poszczególne nieruchomości/budynki,
 • kontrolę kosztów konserwacji w podziale na materiały/usługi obce/roboczogodziny,
 • ewidencję godzinową prowadzonych prac konserwacyjnych w podziale na poszczególnych pracowników.

 W zakresie wykorzystania Funduszu Remontowego zasobów lokalowych umożliwia:

 • planowanie prac remontowych,
 • planowanie prac remontowych dotyczących usunięcia awarii,
 • tworzenie zestawień planów remontów z faktycznymi kosztami prac w podziale na poszczególne nieruchomości/budynki,
 • planowanie finansowe i kontrolę kosztów remontów,
 • ewidencję remontów prowadzonych na poszczególnych, nieruchomościach/budynkach.

 Umożliwia stworzenie słowników wykonywanych prac oraz podziału kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.