Pakiet Księga Rozrachunki

Zawiera pakiet modułów:

Automatyczne kojarzenie korekt
  • Moduł automatycznie pobiera faktury o podanym prefiksie - faktury korekty, których wartość jest mniejsza od zera. Dla każdej faktury z osobna tworzy nowy dokument o prefiksie dowodu rozksięgowującego. Data dowodu, data księgowania i data obowiązku podatkowego są równe zadanej Dacie księgowania. Data rozliczenia będzie równa terminowi zapłaty z odpowiedniej faktury korekty. Moduł działa od strony należności i zobowiązań oraz może być wykorzystywany dla zadanego kontrahenta lub według podanej maski.

 

Kompensata zobowiązań z należnościami – w ramach jednego kontrahenta
  • Moduł automatycznie pobiera faktury zakupu, które są niezapłacone o podanym prefiksie lub prefiksach. Kojarzy do niej/nich faktury sprzedaży zaksięgowane na podanym koncie/kontach. Dla każdej faktury zakupu tworzy  nowy dokument o prefiksie dowodu kompensującego. Data dowodu data księgowania  i data obowiązku podatkowego  są równe Dacie księgowania. Data rozliczenia będzie równa terminowi zapłaty z odpowiedniej faktury zakupu. Moduł może być wykorzystywany dla zadanego kontrahenta lub według podanej maski.

 

Kompensata wzajemna – pomiędzy dwoma kontrahentami
  • Moduł automatycznie pobiera faktury zakupu niezapłacone o podanym prefiksie - ID kontrahenta zobowiązania  i kojarzy do nich faktury sprzedaży dla ID kontrahenta należności, które są księgowane na odpowiednim koncie/kontach podane w polu „Konta – kojarzenie”.

 

Przeksięgowanie zapłaty faktury
  • Moduł używany do rozksięgowania mylnie skojarzonej faktury - źle wybrany kontrahent. Stosuje się go jeżeli dokument „zapłaty” został zatwierdzony (nie ma możliwości edycji). Moduł działa od strony należności i zobowiązań.

 

Automatyczne rozksięgowanie nadpłat
  • Moduł używany do rozksięgowania nadpłaty faktury . Stosuje się go jeżeli dokument „zapłaty” został zatwierdzony (nie ma możliwości edycji). Moduł działa od strony należności i zobowiązań.